Медиумска библиотека, медијатека

Институција којашто има фонд на медиумски текстови од разни носители и располага со разни технички средства за преглед и пребарување на тие текстови.

Англиски

media library, mediateque