Медиум на заедницата

Медиум во кои граѓаните работат за граѓаните, со тоа што некои од нив се професионалци, некои од нив работеле како новинари, а некои од нив за првпат се среќаваат со работа во медиумите. Благодарение на нив се слушаат многу јазици, се гледаат многу стилови, што придонесува за разновидноста на медиумскиот простор, политичката и јазичната разновидност, општествената вклученост и дијалогот. Може да биде медиум што го создала и го контролира заедницата, со цел да ѝ служи нејзе. Во некои случаи сопственик е самата заедница, преку здружение што е формирано за таа цел. Во други случаи сопственик е непрофитна група, невладина организација, општина.

Албански

Media e bashkësisë

Англиски

Community mediа