Јазик за означување на хипертекст

Компјутерски програмиран јазик којшто им овозможува на луѓето да креираат линкови на интернет-мрежата. Се користи за креирање документи кои вклучуваат текст, графика, звук, видео и хиперврски.  HTML е акроним за стандарден јазик за креирање веб-страници. Тој го дефинира значењето и  структурата на веб-содржините.

Англиски

Hypertext Markup Language ‒ HTML