Јазична компетенција

Познавањето систем од правила од страна на поединецот со којшто тој е способен да создаде и да произведе неограничен број искази, како и да ги препознае граматичките пропусти или двосмислености. Јазичната компетенција е апстрактен поим, идеализиран концепт на јазикот.

Албански

Kompetencë gjuhësore

Англиски

linguistic competence