Jазично загадување

Употреба на јазикот на начин што доведува до забуна или заблуда и тој станува несигурен инструмент за комуникација. Јазичниот израз е средство со кое свесно се предизвикува: конфузија поради непознати значења на зборовите, изразите и реченичните конструкции; двосмисленост поради неопределени и непрецизни искази и измама поради директни лаги, искривување на вистината, нецелосно информирање,  погрешни одговори или избегнување одговори на прашања. Се смета дека медиумите се најголеми загадувачи на јазикот.

Албански

Ndotja e gjuhës

За повеќе види:

G. E. Mayers, M.T. Mayers, Dynamics of Human Communication, Mc Graw-Hill Education, 1988