Јазик

1. Систем со кој луѓето се изразуваат усно или писмено, во кој, со помош на граматички, фонетски и лексички средства и правила поврзуваат помали значенски единици во поголеми – гласови во зборови, зборови во реченици, реченици во текст.

2. Средство за меѓусебно општење на луѓето.

3. Начин на усно и писмено изразување својствен за определена професија, дејност, општествена група, автор, публикација: новинарски јазик, ~ на медиумите, ~ на младите, ~ на Конески,  ~ на учебниците. Познавањето на особеностите на разните системи за комуникација овозможува нивно полесно разбирање и намалување на можноста за манипулација од нивна страна.

Албански

Gjuhë

Англиски

language