Gjuhë për shënimin e hipertekstit

Gjuhë e programuar kompjuterike, e cila u mundëson njerëzve që të krijojnë linqe/lidhje të rrjetit të internetit. Përdoret për krijimin  e dokumenteve që përfshijnë tekst, grafikë, tingull, video dhe hiperlidhje. HTML është akronim për gjuhën standarde për krijimin  e  faqeve të uebit. Ajo e përkufizon kuptimin dhe strukturën e  përmbajtjeve të uebit.

Anglisht

Hypertext Mark up Language - HTML