Јазик и говор

Швајцарскиот лингвист Фердинанд де Сосир, прави дихотомија меѓу јазикот како апстрактен систем од знаци, со правила и норми, и говорот како актуелна, конкретна манифестација на јазикот низ зборување и пишување. (в. структурализам).

Албански

Gjuha dhe të folurit

Англиски

Language and Parole