Јавна расправа

Клучен облик на консултирање и учество на граѓаните, организациите, органите, претставниците на стручната и на општата јавност во процесот на подготвување на закони и други акти. Еден од важните механизми за обезбедување транспарентност на работата на органите на државната управа. Јавните расправи служат за информирање на органите за степенот на јавната поддршка за одреден акт.

Албански

Debat publik

Англиски

Public debate