Gjuha dhe të folurit

Linguisti zviceran Ferdinand de Sosir, bën dikotomi ndërmjet gjuhës si sistem abstrakt i shenjave me rregulla dhe norma, dhe të folurit si sistem aktual, manifestim konkret i gjuhës përmes të folurit dhe të shkruarit. (shih strukturalizmi).

Anglisht

LangueandParole