Јакобсоновиот модел на комуникација

Моделот на Роман Јакобсон е двоен и се состои од конститутивни фактори на комуникацискиот акт, од кои секој има по една функција. Конститутивни фактори се:

содржина

испраќач         порака             примач

канал 

код

а функции (идентично поставени) се:

референцијална

емотивна        конативна     поетска

фатичка

метајазична Една од шесте функции е секогаш доминантна и таа го одредува типот на текстот, на пр. во поезијата тоа е поетската функција.

Англиски

Jakobson’s model of communication