Kompetencë gjuhësore

Njohje e sistemit të rregullave nga individi me të cilin ai është i aftë të krijojë dhe të prodhojë numër të pakufizuar të shprehjeve, si dhe t’i njohë gabimet gramatikore ose paqartësitë. Kompetenca gjuhësore është nocion abstrakt, koncept i idealizuar i gjuhës.

Anglisht

linguistic competence