Debat publik

Forma kryesore e konsultimit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve, organizatave, organeve, përfaqësuesve të opinionit publik profesional dhe të përgjithshëm në procesin e përgatitjes së ligjeve dhe akteve tjera. Një prej mekanizmave të rëndësishme për sigurimin e transparencës së punës së organeve të administratës shtetërore. Debatet publike shërbejnë për informim të organeve për shkallën e mbështetjes publike për aktin e caktuar.

Anglisht

Public debate