Modeli i Jakobsonit i komunikimit

Modeli i Roman Jakobsonit është i dyfishtë dhe përbëhet nga faktorë konstituivë të aktit komunikues, nga të cilat secili ka nga një funksion. Faktorë konstituivë janë:

përmbajtja

dërgues            porosia pranuesi

kanali

kodi

ndërsa funksionet (të vendosura në mënyrë identike) janë:

referenciale

emocionale      konotative       poetike

faktike

metagjuhësore Njëra prej gjashtë funksioneve është gjithmonë dominuese dhe ai e cakton llojin e tekstit, për shembull, në poezinë ai është funksion poetik.

Anglisht

Jakobson’s model of communication