Hulumtim

1. Grumbullim i informacioneve për një temë të caktuar.

2. Hulumtim ose analizë studimore (rihulumtimi sqarohet me hulumtim).

Anglisht

research