Hendek~boshllëk i komunikimit

Keqkuptim në procesin e komunikimeve ndërmjet individëve ose grupeve të ndryshme kulturore që nuk ndajnë sistem të njëjtë referent si gjuha, sistem të vlerave etj. Religjioni, ekonomia, lufta dhe faktorë tjerë vazhdimisht i formojnë trendet që krijojnë hendeqe/ boshllëqe të komunikimit. Personat që merren me marrëdhënie me publikun i plotësojnë këto boshllëqe me qëllim që porositë nga organizatat drejt publikut të tyre të barten në mënyrë të pandërprerë dhe efikase.

Anglisht

communications gap