Hakim

Përdorimi i njohurisë dhe ekspertizës kompjuterike për të mundësuar qasje të paautorizuar në sistem tjetër kompjuterik ose ueb lokacion tjetër me qëllim të mbledhjes, ndryshimit ose manipulimit me të dhënat. Në gjuhën bisedore nocioni haker përdoret edhe për njeri i cili ka shkathtësi të avancuara në përdorimin e teknologjisë kompjuterike.

Maqedonisht

Хакирање

Anglisht

hacking