Historizëm

1. Qasje në studimin e dukurive shoqërore, kulturore dhe natyrore përmes studimit dhe prezantimit të historisë së tyre, përkatësisht procesit, përmes të cilit kanë ndodhur.

2. Tendencë për t’i mbitheksuar të gjitha faktet shoqërore, kulturore dhe shkencore varësisht nga konteksti historik.

3. Fjalë e cila shënon send apo dukuri që nuk ekziston në jetën bashkëkohore.

Maqedonisht

Историзам

Anglisht

historicism