Историзам

1.Пристап во објаснувањето на општествените, културните и природните појави со проучување и изнесување на нивната историја, односно на процесот преку кој настанале.

2. Тенденција за пренагласено поставување на сите општествени, културни и научни факти во зависност од историскиот контекст.

3. Збор што означува предмет или појава што не постои во современиот живот.

Албански

Historizëm

Англиски

historicism