Hipotezë

Supozim shkencor, ide ose teori që i nënshtrohet kontrollit dhe dëshmimit të mëtejshëm. Hipoteza është hapi i parë në procesin hulumtues, pas së cilës vijon grumbullimi i të dhënave që ajo të dëshmohet, të ndryshohet ose të përgënjeshtrohet.

Anglisht

hypothesis