Хипотеза/поставка

Научна претпоставка, идеја или теорија која подлежи на проверка и на понатамошно докажување. Хипотезата е првиот чекор при еден истражувачки процес, во којшто следи собирање податоци за таа да се докаже, да се видоизмени или да се побие.

Албански

Hipotezë

Англиски

hypothesis