Hermeneutike

1. Studim sistemor i teksteve në bazë të gjuhës dhe historisë;

2. Studim i asaj se si recipienti e interpreton tekstin.

Esenca e metodës hermeneutike është të lokalizohet teksti në kontekst të kohës në të cilën është krijuar, jo në kuptim të ideve dhe teorive aktuale.

Anglisht

Hermeneutics