Херменевтика

1. Систематско проучување на текстови врз основа на јазикот и на историјата.

2. Проучување на тоа како реципиентот го толкува текстот. Суштината на херменевтичкиот метод е да се лоцира текстот во контекст на времето во кој е создаден, не во смисла на актуелните идеи и теории.

Албански

Hermeneutike

Англиски

Hermeneutics