Комуникациска празнина, ~ шуплина, ~ пукнатина

Недоразбирање во процесот на комуникации помеѓу различни индивидуи или културни групи кои не споделуваат ист референтен систем како јазик, систем на вредности и др. Религијата, економијата, војната и другите фактори постојано ги обликуваат трендовите коишто создаваат комуникациски празнини/шуплини. Лицата кои се занимаваат со односите со јавноста ги пополнуваат овие празнини со цел пораките од организациите и од нивните публики да се пренесат непречено и ефикасно.

Англиски

communications gap