Говор

1. (лингв.) Начин на разбирање меѓу луѓето со помош на артикулирани гласови; устен јазик.

2. (лингв.) Изговор, начин на зборување.

3. (лингв.) Територијален јазик: наречје, дијалект.

4. Зборување пред собир на луѓе; предавање, беседа, реч.

Албански

Të folurit

Англиски

Speech