Të folurit

1. (gjuh.) Mënyrë e të kuptuarit ndërmjet njerëzve me ndihmën e tingujve të artikuluar; gjuhë gojore.

2. (gjuh.) E folme, mënyrë e të folurit.

3. (gjuh.) Gjuhë territoriale: e folme, dialekt.

4. Të folurit para një tubimi njerëzisht; ligjërim, predikim, fjalim.

Maqedonisht

Говор

Anglisht

Speech