Глосар

Речник на поими или клучни зборови коишто се јавуваат во определен текст, во специфична област или работа, со нивните толкувања. Еден вид специјален речник, професионално-жаргонски или терминолошки.

Албански

Fjalorth

Англиски

glossary