Gjurmë digjitale

Informacion për një person të caktuar që ekziston në Internet si rezultat i aktivitetit online.

Anglisht

digital footprint