Gjuhë mediatike

Kompleks i mjeteve dhe teknikave të shprehjes dhe komunikimit mediatik, përkatësisht mënyrë  me të cilën kuptimi i tekstit mediatik bartet te publiku.

Anglisht

media language