Futje në kornizë

Zgjedhja e aspekteve të caktuara të realitetit, që në porositë mediatike theksohen dhe vihen në plan të parë, që ndikojnë mbi mënyrën se si publiku e shikon realitetin. Produktet mediatike kanë korniza, ndërsa publiku ka perceptim të kushtëzuar për realitetin.

Maqedonisht

Врамување

Anglisht

Framing