Faktori i ndikimit/ faktor impakt

Mjet i cili e mat citimin e një reviste të caktuar shkencore, përkatësisht të artikujve ose punimeve shkencore të publikuara në të. Shërben si parametër për vlerësim, krahasim dhe renditje të revistës në sferën më të ngushtë shkencore. Faktori impakt është indeks në nivel vjetor, i cili fitohet si herës nga numri i punimeve të cituara nga një revistë dhe numri i përgjithshëm i punimeve të publikuara në atë revistë, gjatë dy viteve paraprake.

Anglisht

Impact factor