Fusnotë

Sqarim plotësues i dhënë në fund të faqes, i shënuar me shenjë (indeks) të njëjtë numëror si dhe pjesa në tekstin të cilës i referohet shënimi. Sqarimi mund të përmbajë shënime të përkthyesit, komente të redaktorit, më shumë burime për atë të cilës i referohet teksti.

Anglisht

footnote