Фуснота/подножна белешка

Дополнително објаснување дадено на дното од страницата, означено со истата бројна ознака (индекс), како и делот во текстот на којшто се однесува белешката. Објаснувањето може да содржи забелешки на преведувачот, уреднички коментари, повеќе извори за она на коешто се однесува текстот.

Албански

Fusnotë

Англиски

footnote

Skip to content