Фуснота/подножна белешка

Дополнително објаснување дадено на дното од страницата, означено со истата бројна ознака (индекс), како и делот во текстот на којшто се однесува белешката. Објаснувањето може да содржи забелешки на преведувачот, уреднички коментари, повеќе извори за она на коешто се однесува текстот.

Албански

Fusnotë

Англиски

footnote