Funksioni i mediave

Funksioni i mediave mund të jetë  informativ, kognitiv, social, psikologjik, rregullator, ndikues, kulturor, manipulues, argëtues etj.

Anglisht

media functions