Функција на медиумите

Функциите на медиумите можат да бидат: информативни, когнитивни, социјални, психолошки, регулаторни, влијателни, културни, манипулативни, забавни итн.

Албански

Funksioni i mediave

Англиски

media functions