Fjalë të huaja

Fjalët e huazuara në gjuhën shqipe kanë depërtuar në periudha të ndryshme kohore. Huazimi i fjalëve është dukuri e natyrshme në gjuhët е ndryshe dhe një prej burimeve kryesore për pasurimin e fjalorit të një gjuhe. Fjalët e huazuara quhen si të tilla kur duam të theksojmë origjinën e tyre, përndryshe të gjithë ato që janë në sistemin leksikor të një gjuhe të caktuar janë tashmë të përshtatura dhe janë pjesë e pandarë e saj.

Anglisht

foreign words