Ekspresioni facial, shprehja e fytyrës

Në komunikimin joverbal, shprehja faciale, përkatësisht e fytyrës luan rol kryesor për shprehjen e emocioneve, siç janë: lumturia, hidhërimi, frika, pikëllimi, interesimi.

Anglisht

Facial expression