Edukimi informativ, kompetenca informative e personalitetit

Njohuria dhe shkathtësia, të nevojshme për t’u kuptuar kuptimi/mesazhi/informacioni për simbolet/të dhënat/përmbajtjet/ që është shënuar (në mediat, me ose pa ndihmën e TKI). Termi shpesh përdoret në gjuhën angleze që të shënohen kompetencat informative, që kanë të bëjnë me kapacitetin për të njohur informacionin e nevojshëm dhe kompetencat si dhe shkathtësitë që informacioni të lokalizohet, vlerësohet dhe shfrytëzohet në mënyrë efektive.

Anglisht

information literacy, information competence of personality