Edukim vizual

Aftësi për analizim dhe sintetizim të realitetit vizual, aftësi për interpretim të mediatekstit vizual, njohje të bazave të kulturës vizuale.

Anglisht

visual literacy