Фацијална/лицева експресија

Во невербалната комуникација, фацијалната, односно лицевата експресија игра главна улога за изразување на емоциите, како што се: среќа, изненадување гнев, страв, тага, заинтересираност.

Англиски

Facial expression