Edukim audiovizual

Mundësi për analizim dhe sintetizim të realitetit audiovizual, mundësi për “lexim” të tekstit mediatik audiovizual, si dhe mundësi për përdorimin e teknikës audiovizuale.

Anglisht

audiovisual literacy