Edukim

1. Aftësi për të lexuar dhe për të shkruar.

2. Njohuri të lidhur me fushëtë caktuar.

Maqedonisht

Писменост

Anglisht

literacy