Edukimi digjital

Shkathtësi kognitive (njohëse) dhe teknike për përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit për kërkim, lexim, vlerësim, kreacion dhe komunikim të informacioneve. Përfshin njohje të bashkëveprimit me hiperlinqe, video, audioklipe, fotografi, grafika ndërvepruese, butona për shpërndarje ose një pjesë e komenteve. Në plan më të gjerë, në këtë nocion integrohen edhe edukimi  informativ dhe edukimi mediatik.

Anglisht

digital literacy