Ekranizëm

Termi që, kohët e fundit, në psikologjinë përdoret për ndikimin negativ të ekraneve ndaj fëmijëve, përkatësisht për ndikimin e kohës së kaluar para ekraneve mbi ngadalësimin e rritjes dhe zhvillimit kognitiv, gjuhësor, fizik dhe psikosocial të fëmijëve. Ekranizmi do të thotë se fëmijët të cilët në moshë jo të përshtatshme dhe në kohë joadekuate gjatë ditës janë të ekspozuar në kompjuterë, tabletë ose telefona përjetojnë kufizim në zhvillimin e tyre motorik dhe sensor. Ndonjëherë sjellja e fëmijëve mund të jetë e ngjashme me ato nga spektri autistik.

Maqedonisht

Екранизам

Anglisht

Screenism