Edukimi për të dhënat

Aftësia ose shkathtësia e të kuptuarit dhe lexuarit të të dhënave, që dallohet nga edukimi i fjalëpërfjalshëm sepse kërkon edhe njohuri shkencore dhe analitike. Të lexuarit e të dhënave do të thotë të kuptuarit, interpretim dhe aftësi e tyre për përpunim që të arrihet te një informacion ose përfundim i caktuar.

Anglisht

data literacy