Податочна писменост

Способност или вештина за разбирање и за читање на податоците, којашто се разликува од буквалната писменост бидејќи бара и научни и аналитички знаења. Читањето на податоците значи нивно разбирање, интерпретација и способност за обработка за да се дојде до определена информација или заклучок.

Албански

Edukimi për të dhënat

Англиски

data literacy