Edukimi për lajme

Shkathtësi për të menduarit kritik dhe rekonstruktimi i kuptimit dhe vlerësimi i besueshmërisë së informacioneve; interpretimi i drejtë i informacioneve të pranuara, dallimi i mendimeve nga faktet; njohja e besueshmërisë së informacionit dhe qëndrimi zyrtar, kundrejt mendimit personal dhe interpretimi i ngjarjeve nga individë.

Anglisht

news literacy