Информациска писменост, информациска компетенција на личноста

Знаењето и вештините потребни да се разбере значењето/пораката/информацијата за симболите/податоците/содржините/ што е запишано (во медиумите, со или без помошта на ИКТ). Терминот често се користи во англискиот јазик за да означат информациски компетенции коишто се однесуваат на капацитетот да се препознае кога е потребна информација, и компетенции и вештини таа ефективно да се лоцира, оцени и искористи.

Англиски

information literacy, information competence of personality