Аудиовизуелна писменост

Можност за анализирање и синтетизирање на аудиовизуелната реалност, можност за „читање“ аудиовизуелен медиумски текст, како и можност за користење аудиовизуелна техника.

Албански

Edukim audiovizual

Англиски

audiovisual literacy