Të menduarit kreativ kritik

lidhur me sistemin mediatik dhe tekstet mediatike: Proces i ndërlikuar refleksiv i të menduarit, i cili në vetvete përfshin perceptim asociativ, sintezë, analizë dhe vlerësim të mekanizmave të funksionimit të mediave në shoqëri dhe në tekstet mediatike (informacione/raportime), të shoqëruar me paraqitje audiovizuale, eksperimentim virtual, parashikim logjik dhe intuitiv në  fushën mediatike. Ndërkaq, zhvillimi i të menduarit kritik nuk paraqet qëllim përfundimtar në fushën mediatike, por pjesë e saj e vazhdueshme.

Anglisht

critical creative thinking